วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑

01 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

02 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของครู
โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ

03 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

04 ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

05 การใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ ในสาระพระพุทธศาสนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านหลักร้อย จังหวัดนครราชสีมา

06 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

07 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
“เขตการทางนครราชสีมาสงค์เคราะห์ ๓” จังหวัดนครพนม

08 การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

09 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาพุทธชินราชศึกษา โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
จังหวัดพิษณุโลก

10 การสอนแบบโยนิโสมนสิการวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแม่เฉย จังหวัดอุตรดิตถ์

11 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความรับผิดชอบในการเรียนสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

12 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสาในการเรียนสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย

13 การจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาเรื่องพุทธประวัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี จังหวัดมุกดาหาร

14 ประสิทธิภาพการสอนของพระสงฆ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

15 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรมในการเรียนสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

16 บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนางานด้านการศึกษา

17 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีผลต่อทักษะการสร้างเว็บเพจและ
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

18 การจัดการเรียนการสอนแนววิถีพุทธ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7

01สัมมาชีพ” บนทางสายกลาง ยุค ไทยแลนด์ 4.0

02-การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธด้วยพุทธวิธี

03-ชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ

04-หลักการบริหารงบประมาณตามหลักพุทธธรรม

05-รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

06-ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น

07-การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังความคิดในวิชาภาษาไทยที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

08-การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ที่มีผลต่อทักษะการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นและความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

09-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10-การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา

11-แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

12-การศึกษาผลของการจัดศูนย์การเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมตามแนวพหุปัญญาที่มีต่อความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย

13-แนวทางการส่งเสริมภาวการณ์ออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวัดลพบุรี

14-ทัศนคติของพระภิกษุสามเณรต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

15-ความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒

untitled-1

01-การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

02-การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

03-รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

04-ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์กับความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

05-รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำแบบไทยอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ภาคกลาง

06-กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

07-การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยแนวคิด Synectics Instructional Model ร่วมกับเทคนิคการใช้ภาพการ์ตูน

08-ห้องสุขา: มุมมองระบบสุขภาพเชิงพุทธ

09-ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

10-ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกำลังใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา

11-การศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12-แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
13-การศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

14-การนำเสนอกระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

15-การศึกษาอัตลักษณ์งานสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษากรุงเทพมหานครเขตบางเขน

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-4-1

 

 

01-ครูคือพ่อแม่ที่สองของศิษย์
02-การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในศตวรรษที่-๒๑
03-ภาวะผู้บริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
04-การบริหารการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลวิถีพุทธ
05-สัญญาขันธ์-หนึ่งในความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาชีวิต
06-การส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา
07-การบริหารการศึกษาตามหลักจักร-๔
08-ภาวะผู้นำเชิงพุทธไทยแลนด์-๔.๐
09-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมตามหลักไตรสิกขา
10-การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่-๒๑
11-สัปปุริสธรรม-แนวคิดการพัฒนาคนในมุมมองพระพุทธศาสนา
12-การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา
13-วิปัสสนากัมมัฏฐาน-ความหมายและแนวปฏิบัติ
14-กลยุทธ์การสร้างความสามัคคีด้วยวัชชีอปริหานิยธรรม
15- การบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขากับทฤษฎีเชิงระบบ