วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-4-1

 

 

01-ครูคือพ่อแม่ที่สองของศิษย์
02-การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในศตวรรษที่-๒๑
03-ภาวะผู้บริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
04-การบริหารการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลวิถีพุทธ
05-สัญญาขันธ์-หนึ่งในความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาชีวิต
06-การส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา
07-การบริหารการศึกษาตามหลักจักร-๔
08-ภาวะผู้นำเชิงพุทธไทยแลนด์-๔.๐
09-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมตามหลักไตรสิกขา
10-การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่-๒๑
11-สัปปุริสธรรม-แนวคิดการพัฒนาคนในมุมมองพระพุทธศาสนา
12-การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา
13-วิปัสสนากัมมัฏฐาน-ความหมายและแนวปฏิบัติ
14-กลยุทธ์การสร้างความสามัคคีด้วยวัชชีอปริหานิยธรรม
15- การบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขากับทฤษฎีเชิงระบบ